DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

A empresa titular de sonsgaliza.gal (en diante, o Site) é Sons Galiza Comunicación SL con domicilio en Parcela 18, Parque empresarial do Corgo, Lugo con número de C.I.F:  , (en diante, Sons Galiza).

USUARIOS

O acceso e/ou uso dos portais de Sons Galiza atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independientemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

O Site de Sons Galiza proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Sons Galiza ou aos seus licenciantes, aos que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do Site. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. En devandito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia de leste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar unha contraseña da que será responsable, comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Sons Galiza ofrece a través da súa Site e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Sons Galiza, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesquiera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

Sons Galiza resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Sons Galiza non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

PROTECCIÓN DE DATOS

Sons Galiza cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demais normativa vigente en cada momento, e vea por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para iso, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que o USUARIO poida solicitar a Sons Galiza, fará saber ao USUARIO da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do fichero creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Así mesmo, Sons Galiza informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Sons Galiza por si ou como cesionaria, é propietaria de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos nelas (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidad de Sons Galiza ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Sons Galiza. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidad de Sons Galiza. Poderá visualizar os elementos do Site e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Sons Galiza.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Sons Galiza non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisiones nos contidos, falta de disponibilidad do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS

Sons Galiza resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa Site, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa Site.

EMPREGO DE COOKIES

Sons Galiza poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu Site. As cookies asócianse únicamente a un USUARIO anónimo e o seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por Sons Galiza, sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

POLÍTICA DE COOKIES

ENLACES

No caso de que no Site dispuxésense enlaces ou hipervínculos facía outros sitios de Internet, Sons Galiza non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos. En ningún caso Sons Galiza asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a disponibilidad técnica, calidade, fiabilidad, exactitude, amplitud, veracidad, validez e constitucionalidad de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

Sons Galiza resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu Site e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumplan as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES

Sons Galiza perseguirá o incumplimiento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa Site exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN:

Sons Galiza poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
©Sons Galiza Comunicación SL – Parcela 18, Parque empresarial do Corgo, Lugo.